Ecce Homo

Ecce Homo

 

"Ecce homo. Тези думи са свързани със специфичен момент от Христовите страсти – в петък, когато по заповед на Пилат Понтийски, прокуратор на Юдея, Христос е изведен с карикатурни кралски атрибути: трънен венец и червена мантия.
Пилат потвърждава пред народа, че не е открил никаква вина, която да даде основание за смъртна присъда. Тогава тълпата надава възглас „Разпни го!”.
Сцената Ecce homo е много разпространена в западната иконография.

Евангелие от Йоан, глава 19
Тогава Пилат хвана Иисуса и Го бичува.
2. И войниците, като сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата, и Му облякоха багреница,
3. и думаха: радвай се, Царю Иудейски! И Му удряха плесници.
4. Пилат пак излезе вън и им рече: ето, извеждам ви Го, за да разберете, че не намирам у Него никаква вина.
5. Тогава Иисус излезе вън с трънения венец и в багреница. И рече им Пилат: ето Човека!
6. А когато първосвещениците и слугите Го видяха, завикаха и казваха: разпни, разпни Го!
Пилат им казва: вие Го вземете и разпнете, защото аз не намирам у Него вина."