Изложби

Публична защита на докторска дисертация

Публична защита на докторска дисертация


Департамент "Музика"

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД

 

 

 

Тема на дисертационния труд:
Диригентски практики при нотационни отсъствия на тактова черта (диригентски анализ)


Кандидат:
Франсис-Нектариос Гай, F67943, докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма „Музика“, професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за получаване на образователна и научна степен „доктор“.

 


Научен ръководител: проф. Димитър Христов д.н.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ноември, 16:00 часа

галерия УниАрт