Изложби

НЕОЧЕВИДНО / UNAPPARENT

НЕОЧЕВИДНО / UNAPPARENT


english below


Галерия УниАрт, Нов български университет и Съпромат представят:

НЕОЧЕВИДНО / UNAPPARENT
Борис Далчев и Михаела Добрева

Куратор: Росена Иванова

04.04. - 15.05.2019
Откриване: 04.04.2019 г., четвъртък, от 18.30 часа

Със съдействието на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

-

Понякога галериите приличат на обиталища, където идеите се формират като образи и обекти. Ако се вгледаме внимателно можем да видим, че тези пространства имат собствена история, събрала се във фугите по крайщата на прозорците и в пукнатините на стените, сенки се промъкват покрай колоните и се свиват някъде под стълбите. Пространството на галерията никога не е празно, напротив, то е изградено от съдържание.

"Неочевидно” е site-specific инсталация на Борис Далчев и Михаела Добрева. Инсталацията говори за неочакваните отвори в пространството, за алтернативния разказ и смисловото натрупване, за несподелената история на галерията. “Неочевидно” е и медитация върху философията на визуалното във времето на пост-модернизма, когато човекът се бори за правото си да вижда света, а не просто да бъде наблюдател.

-

"Неочевидно“ е проект на СЪПРОМАТ, съвместна програма на Борис Далчев и Михаела Добрева.

Борис Далчев е сценограф. Работи по редица представления сред които балета “Светът на Алиса” от Л. Карол, хореография и режисура Анна Пампулова, представена в Държавна опера Пловдив. В сътрудничество с Михаела Добрева са представленията „Идиот“ и „Бесове“ по романите на Ф.М. Достоевски, реж. М. Младенова и И. Добчев в Театрална работилница Сфумато. "Белла фигура" от Ясмина Реза, Театър българска армия; Сценография за "Нирвана" от Константин Илиев, ДКТ Васил Друмев, Шумен. През 2018 е номиниран за наградата “Икар” за сценографията на постановката “Ревизорът” съвместно с Юлияна Войкова-Найман. През 2019 отново получава номинация за наградата “Икар” за сценографията си за "Нирвана" от Константин Илиев, ДКТ Васил Друмев, Шумен. Борис Далчев работи още в полето на костюмографията и има специализиран интерес към site-specific инсталациите и дигиталните изкуства.
https://www.behance.net/user/?username=daltchev

Михаела Добрева се занимава с костюмография и сценография. Реализирала е множество проекти, сред които: „ММД или кой пръв почна“, реж. Боян Крачолов, Театрална работилница Сфумато, „Спомен за летене“ с реж. Б. Крачолов, Драматичен театър Пловдив. В екип с Борис Далчев работят по представлението “Вуйчо Ваньо” с реж. Григор Антонов, ОКИ Театър Възраждане, "Нищото, Дивата мравка, Адам и Ева" реж. Стефан Прохоров, ДКТ Стара Загора.Творческите интереси на Добрева се простират и в полето на дигиталните изкуства, на пърформансът и site-specific инсталацията.
https://www.behance.net/michelle_d0a0f

[EN]

UniArt Gallery, New Bulgarian University and Supromat present:

НЕОЧЕДНО / UNAPPARENT
Boris Dalchev and Mihaela Dobreva

Curator: Rosena Ivanova

04.04.2019 - 15.05.2019
Opening: 04.04.2019 Thursday - 18.30h.

With the assistance of Central Strategic Development Fund of the Trustees of NBU

-

Sometimes galleries resemble dwellings where ideas are formed as images and objects. If we look closely, we can see that these spaces have their own story gathered at the edges of the windowsills and in the crevices of the walls, shadows sneak past the columns and collapse somewhere under the stairs. The space of the gallery is never empty, on the contrary it is made up of content.

Unapparent is a site-specific installation by Boris Dalchev and Mihaela Dobreva, it approaches the subject of unexpected rifts in spaces, about their alternative narrative and the accumulation of meaning, about the untold story of the gallery. Unapparent is also a meditation on the philosophy of the visual in the time of postmodernism, when one fights for their right to see the world and not simply to be an observer.

-
Unapparent is a project of the collaborative group SUPROMAT (Boris Dalchev and Mihaela Dobreva)

Boris Dalchev is a scenographer. He has worked on a number of productions including: the ballet Alice’s World based on the works of L. Carroll., choreography and direction by Anna Pampulova, at the State Opera in Plovdiv. Projects in collaboration with Mihaela Dobreva include the plays Idiot and Demons based on the novels of F. M. Dostoevsky, directed by M. Mladenova and I. Dobchev at Sfumato Theatre. Bella Figura by Yasmina Reza, Bulgarian Army Theater, stage design for Nirvana by Konstantin Iliev, DKT Vasil Drumev, Shumen. In 2018 he was nominated for the Icarus Prize for the scenography of the play Revizor together with Juliana Voykova-Nieman. In 2019 he received a second Icarus nomination for stage design for Nirvana by Konstantin Iliev, DKT Vasil Drumev, Shumen. Boris Dalchev is involved in costumography and has a special interest in site-specific installations and digital art.
https://www.behance.net/user/?username=daltchev

Mihaela Dobreva is involved in costume design and scenography. She has realized a number of projects, among them are: MMD or Who Started it First, director Boyan Kracholov, Sfumato Theatre, Remembrance of Flying, directed by B. Kracholov, Dramatic Theater Plovdiv. Together with Boris Dalchev she has worked on projects such as Uncle Vanya, directed by Grigor Antonov, CCI Theater Vazrazhdane. The Nothing, the Wild Ant, Adam and Eve, directed by Stefan Prochorov, NPT Stara Zagora. Mihaela Dobcheva’s creative interests extend to the fields of digital art, performance and site-specific installations.
https://www.behance.net/michelle_d0a0f