Изложби

Ежегоден форум

Ежегоден форум "Докторантски четения"


Организатор:
департамент „Изкуствознание и история на културата“

Водещи:
проф. д-р Ирина Генова
доц. д-р Оксана Минаева

Участници:
докторанти: Десислава Димова, Йонко Стоянов, Александър Алексиев, Марина Персенгиева, Елена Цонева

„Докторантски четения 2017“ е осмият ежегоден форум, организиран от докторската програма „Изкуствознание и визуални изследвания“ в НБУ. Подготовката и публикуването на докладите в сборници мотивира постигането на напреднал етап в разработката на части от дисертацията. Устойчивото развитие на форума се потвърждава от факта, че периодичното издание "Докторантски четения" от миналата 2016 г. вече е индексирано и реферирано в CEOOL. Всяка година форумът привлича и докторанти извън НБУ и така потвърждава значимостта си в по-широка образователна среда. 

Участниците представят доклади на теми, свързани с докторската им теза. 
Докладите се публикуват в сборник след преработването им – резултат от обсъждането на форума.
Прилагаме програма на Докторантски четения 2017.